Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003

Piyasada birçok görsel HTML editör programı bulabilirsiniz. Ancak Front Page programının bunlar arasında gerçekten önemli bir yeri vardır. Bunun birkaç sebebi;
· Front Page programı ile basit bir doküman dosyası hazırlar gibi web sitenizi hazırlayabilir, sitenize ait sayfaları şema halinde oluşturup, şemaya göre sitenizi düzgün temellere oturtabilirsiniz.
· Sitenizi oluştururken yerleştirece?iniz web alanına ait dizini tanımlayarak bir yı?ın FTP işlemi ile u?reşmadan kendi dizin yapısyla sitenizi yayımlayabilirsiniz.
· Front page programında hazırladı?ınız sayfaların web alanında görünümünü Front Page programını "WYSIWYG" (whatyouseeiswhatyouget ) özelli?iyle anında görebilirsiniz. Bu işlem yardımıyla sürekli web dosyasını kaydedip, browser ile bakmaktan kurtuluyorsunuz.


2.2. FRONT PAGE IN GENEL YAPISI:
2.2.1 Görünüm Dü?meleri
Site görünüm mönüsünde yer alan gösteri dü?meleri ile oluşturulan site hakkında bir çok özelli?i takip edebilir, sitenin ba?lantılarını, görevlerini, sayfaların genel dizilişini ve web sayfasında kullanılan dosyalar hakkında çeşitli rapor dökümlerini ö?renebilirsiniz.

2.2.1.1 Page (Sayfa ) Gösteri Dü?mesi :
Bu dü?menin genel amacı front page sayfalarını düzenlemek için editör penceresini açmaktır.

2.2.1.2 Folders (Klasör ) Gösteri Dü?mesi:
Bu dü?menin asıl amacı site için kullanılan dizin ve dosyaları görüntülemektir. Herhangi bir dizin içinde yer alan dosya ve alt dizinleri görmek için, dizin adı üzerinde tıklamanız yeterli olacaktır.


2.2.1.3 Reports (Raporlar ) Gösteri Dü?mesi:
Bu dü?meyi tıklayarak webi oluşturan bileşenler hakkında bilgileri raporlayabilirsiniz. HTML uzantılı web dosyaları ve bu dosyalara ait ba?lantılar, resim dosyaları, ba?lantı oluşturulmayan dosyalar, ba?lantı sa?lanan dosyalar, web içerisinde oluşturulan ancak kullanılmayan dosyalar, web içerisi ve web dışına yapılmış ba?lantılar gibi birçok istatistiksel bilgiye ulaşabilirsiniz.

2.2.1.4 Navigation (Dümen ) Gösteri Dü?mesi :
Bir anlamda Front Page programının düzmenidir. Bu gösteri dü?mesini tıklayarak webi oluşturacak sayfaların maketini tasarlayabilirsiniz. Oluşturdu?unuz bu sayfalar arasında ba?lantı hiyerarşisini sa?layabilirsiniz.


2.2.1.5 Hyperlinks (Yüksek Ba?lantılar ) Gösteri Dü?mesi :
Sayfalar arasında oluşturulan veya web sayfalarının dışında herhangi bir adrese yapılan ba?lantıların durumunu şema halinde gösteren, gösteri dü?mesidir.


2.2.1.6 Tasks (Görevler ) Gösteri Dü?mesi :
Web sayfalarınız için yapmak istedi?iniz ancak uygulamaya henüz geçiremedi?iniz görevleri bu alana yazarak siteyi yayımlayana kadar görevleri takip edebilirsiniz. Oluşturulan görevin tarih ve zamanı, Front Page tarafından otomatik olarak tutulur.
(Gümüştepe Y.,s:24 ,1999 )

2.2.2 Sayfa ıçerik Görünümleri
Bir sayfanın içeri?i 3 de?işik biçimde görüntülenebilir.

2.2.2.1 Normal : Çalışılan ekran üzerinde düzenlemelerin yapılabildi?i görünümdür.

2.2.2.2 HTML : Düzenlenen sayfanın HTML kodlarının görüntülenmesini sa?lar. Buradan deneme yanılma yoluyla HTML de ö?renebilirsiniz.

2.2.2.3 Preview : Düzenlenen sayfanın browser da görüntülenece?i biçimde görülmesini sa?lar.

2.3 FRONT PAGE 2000 MÖNÜLERı
Front Page aşa?ıdaki gibi on adet mönü içermektedir. Bunlar; File, Edit, View, Insert , Format, Tools, Table, Frames , Window ve Help mönüleridir.

Yukarıdaki ekranda mönü çubu?u ve araç çubu?u görülmektedir. Araç çubu?u üzerindeki butonlar HTML taglarını sayfaya eklemek için ve metinleri hizalamak için kullanılabilecek butonları toplu halde içermektedir.

2.3.1 File Mönüsü

File mönüsü, dosyalama işlemlerinin yapıldı?ı mönüdür. Yandaki ekran, bu mönünün alt başlıklarını göstermektedir.

2.3.1.1 New
Yeni bir sayfa oluşturmak için kullanılır. Yeni bir sayfa çok çeşitli şekillerde başlatılabilir. Bu seçenekler bir liste şeklinde yandaki gibi ekrana gelecektir.

 

2.3.1.1.1 Page seçene?i boş bir sayfa açar. Front Page 2000 ilk açıldı?ında boş bir sayfa ile açılır.

2.3.1.1.2 Web ; yeni bir web düzene?i oluşturur. Front Page oluşturaca?ınız web sitesi için, 8 adet şablon dosyadan herhangi birini seçme hakkı tanıyor. Belirtilen şablon dosyaları kullanılarak fazla u?raşmadan orijinal web sitesi hazırlanabilir. ( Gümüştepe Y., s:27,1999 )

web şablonları webin oluşturulaca?ı dizin ve konumu
2.3.1.1.2.1 One Page Web (Bir Sayfalık Web ); Sadece bir sayfadan oluşan web düzene?idir. Ana sayfadan sonra oluşturulan bu bir sayfalık web içeri?i tamamen boştur.

2.3.1.1.2.2 Corporate Presence Web Wizard (şirket Web Sihirbazı ); Bir şirket için web sitesi hazırlanacaksa, ilgili seçeneklerle bilgi toplayarak sitesinin wizard ile oluşturur.

2.3.1.1.2.3 Customer Support Web (Müşteri Destek Sitesi ); Bu şablon da şirket için hazırlanmış bir taslaktır. Ancak corporate Presence web gibi adım adım takip edilen ve oluşturulan bir tasarım de?ildir. Özellikle, müşteri hizmetleri için tasarlanmış bir şablondur.
2.3.1.1.2.4 Discussion Web Wizard (Görüşmeli Web Sihirbazı ); Web tasarımcısının belirledi?i konuda site ziyaretçileriyle tartışma gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan bir dizi form düzene?idir. Web sihirbazı formların oluşturulmasında ve site düzene?i hakkında web tasarımcısına rehberlik eder.

2.3.1.1.2.5 Empty Web (Boş Web ); Tamamen boş bir şekilde oluşturulan web sitesidir.

2.3.1.1.2.6 Import Web Wizard (Web Nakil Sihirbazı ); Internet ortamında veya disk alanında mevcut bulunan web dosyalarını front page ortamına naklederek düzeltilmesini sa?layan bir şablondur.

2.3.1.1.2.7 Personel Web (Kişisel Web ) ; şahısların kendilerini tanıtmalarını sa?lamak için oluşturulmuş web şablonudur.

2.3.1.1.2.8 Project Web (Tasarım Web ); Bir çok web bileşenini bir arada bulundurur. Tasarımcıya kolaylık sa?lamak amacıyla oluşturulan bu şablonda web için istenecek hemen hemen bütün bileşenler mevcuttur.
şablonun temel konuları aşa?ıdaki gibi sıralanabilir:
· Members (Üyeler ); Site üyelerini gösteren bir liste yer alıyor. Bu liste Adan Zye alfabetik bir sıralamayı içeriyor. Ayrıca kullanıcıya ait isim için ba?lantı oluşturulmuş durumdadır. Bu ba?lantı tıklanarak üye hakkında daha geniş bilgi almak mümkündür.
· Schedules (Listeler ); site içerisinde gerçekleştirilecek de?işikliklerin bir listesi bulunur. Bu listeyi web tasarımcısı, aylık hatta haftalık belirleyebilir. Ayrıca ürünler hakkında oluşturdu?unuz veriler için veri tabanı ve raporlar hazırlar.
· Status (Durum ) ; Olaylar ve projelerin planlanmış durumunu gösterir. Planın tarihe verilerin ba?lantı tıklanarak plan görülebilir.
· Archive( Arşiv ); Üyeler ait dokümanların bulundu?u dosyadır.
· Search (Arama ); arama formunun bulundu?u sayfadır. Sitede herhangi bir metne göre arama gerçekleştirilebilir.
· Discussion (Tartışma ); Web ziyaretçisini tasarımcıya formlar do?rultusunda ulaştıraca?ı bilgiler için aracı görevini gören formların bulundu?u sayfadır.


2.3.1.2 Open mevcut bir sayfayı ça?ırmak için kullanılır. Bu sayfa disk üzerinde saklı bir dosya olabilece?i gibi herhangi bir URL deki sayfa da olabilir.
2.3.1.3 Close Üzerinde çalışılan sayfayı kapatır. Sayfa üzerinde kaydedilmeyen de?işiklik varsa, Front Page de?işikliklerin kaydedilip kaydedilmeyece?ini sorduktan sonra sayfayı kapatır.
2.3.1.4 Open Web Daha önceden disk üzerinde oluşturulmuş web düzene?ine ulaşmayı sa?lar.
2.3.1.5 Save Sayfayı kaydetmek için kullanılır.
2.3.1.6 Save As Farklı olarak dosyayı farklı bir isimde kaydetmek için kullanılır. Bu şekilde dizinde hem eski dosya ve yeni isim ile kaydedilmiş dosya mevcut olacaktır.
2.3.1.7 Publishing Web Hazırlanan siteyi internet ortamına taşır.Ayrıntılı bilgi Sitenin Yayımlanması bölümünde verilecektir.
2.3.1.8 Preview in Browser Düzenlenen sayfanın browser da görüntülenmesini sa?lar.
2.3.1.9 Page Setup Sayfanın yazıcı çıktısı ile ilgili düzenlemelerin yapılabilece?i bir diyalog penceresi açar. Diyalog penceresinde sayfa başlı?ı ve dipnotu, sa? ve sol boşlukları gibi ayarlamaları yapabilirsiniz.
2.3.1.10 Print Preview Sayfanın yazıcı çıktısını yazıcıya göndermeden ekranda görebilmek için kullanılır.
2.3.1.11 Print Sayfayı yazıcıya göndermek için kullanılır.
2.3.1.12 Send Üzerinde çalışılan aktif sayfayı e-mail (elektronik posta ) olarak göndermek için kullanılır. 2.3.1.13 Exit Front Page programından çıkar.
2.3.2 Edit Mönüsü
2.3.2.1 Undo ; Yapılan son düzenlemeyi geri alır.
2.3.2.2 Redo ; Undo ile yapılan de?işikli?i geri alır.
2.3.2.3 Cut; ışaretlenen alanı ekrandan kesip, hafızaya alır.
2.3.2.4 Copy; ışaretlenen alanı ekrandan kesmeden, hafızaya alır.
2.3.2.5 Paste; Hafızadaki alanı ekrana taşır.
2.3.2.6 Delete; ışaretlenen alanı hafıza ve ekrandan siler.
2.3.2.7 Select All; Ekrandaki tüm alanları seçer.
2.3.2.8 Find ; ıstenen kelimeyi bulunulan sayfada arar.
2.3.2.9 Replace; ıstenen kelimeyi istenilen kelimeyle de?iştirir.
2.3.2.10 Tasks; Yeni bir görev ekler.
2.3.3 View Mönüsü
2.3.3.1 Page; Ekranda sadece düzenleme sayfasının görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.2 Folders; Ekranda çalışılan dizin yapılarının da görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.3 Reports; Raporların görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.4 Navigation; Sayfa maketinin görüntülenmesini sa?lar
2.3.3.5 Hyperlinks; Sayfalar arası ba?lantıların görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.6 Tasks; Tasarlanan ancak henüz uygulamaya geçirilmemiş görevleri gösterir.
2.3.3.7 Views Bar; Görünüm dü?melerinin görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.8 Folder List; Liste dosyasının görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.9 Toolbars; Araç çubuklarının görüntülenmesini sa?lar.
2.3.3.10 Refresh; Yapılan son de?işikliklerle hazırlanan sayfayı günceller.
2.3.4 Insert Mönüsü
2.3.4.1 Break; Cursorun bulundu?u yerden sonraki kalan kısmı bir sonraki satırdan başlatır. HTML karşılı?ı break ın dır.
2.3.4.2 Horizontal Line; Sayfaya çizgi çizmek için kullanılır. HTML karşılı?ıdır.
2.3.4.3 Date and Time; Sayfaya günün tarih ve saatini ekler.
2.3.4.4 Component; Seçildi?inde, açılan aşa?ıdaki bileşenleri aktif sayfaya ekler.
2.3.4.5 Database; Sayfaya veri tabanı ekler.
2.3.4.6 Form; Seçildi?inde, açılan aşa?ıdaki form bileşenleri aktif sayfaya ekler.
2.3.4.7 Advanced; Seçildi?inde, açılan aşa?ıdaki bileşenlerin sayfaya dahil edilerek daha dinamik web sayfalarının hazırlanmasına imkan sa?lar.
2.3.4.8 Picture; Sayfaya resim ekler.
2.3.4.9 Hyperlink; Metne,resme ya da seçili nesneye link verilmesini sa?lar.
2.3.5 Format Mönüsü
2.3.5.1 Font; Yazı fontu ile ilgili de?işikliklerin yapıldı?ı seçenektir. HTML de tagına karşılık gelir.
2.3.5.2 Paragraf; Hazırlanan sayfanın paragraf ile ilgili özeliklerini de?iştirilmesini sa?lar. Html de tagı ile yapılan iş bu seçenekten ayarlanabilir.
2.3.5.3 Bullets and Numbering; Metne madde imi ve numaralandırma ekler.
2.3.5.4 Borders and Shading; Metne çerçeve ve gölgelendirme ekler.
2.3.5.5 Dynamic HTML Effects; Seçilen yazı yada nesneye çeşitli effect ekler. Seçildi?inde effect seçilmesi için pencereden özellikler ayarlanabilir.
2.3.5.7 Style; Yazı sitilini seçer.
2.3.5.8 Theme; Sayfanın arka zeminin seçilmesini sa?lar. Front Pagein kendi kütüphanesinde zengin temalar bulunmaktadır.
2.3.5.9 Properties; Seçili nesnenin özellikleri görüntülenir. Nesneye göre , ekrana gelen pencere içeri?i de?işmektedir.
2.3.6 Tools Mönüsü
2.3.6.1 Spelling; yazım denetimi yapar. Front Page kütüphanesinde bulunmayan sözcük yazım hatalarını bildirir ve do?ru yazım için öneriler sunar.
2.3.6.2 Customize; Toolbars, command,options sekmeleri bulunan bir pencere açılır ve bunların özelleştirilmesi sa?lanır.
2.3.6.3 Options;General, Configure Editör,Reports View sekmeleri bulunan bir pencere açılır ve seçenekler de?iştirilebilir.
2.3.6.4 Page Options; Sayfa düzeninin de?iştirilmesini sa?lar.
2.3.7 Table Mönüsü Web sayfasına istenilen satır ve sütun sayısına sahip tablo ekleme mönüsüdür. Yine bu mönü yardımıyla tablo üzerinde de?işiklik yapılabilir.
2.3.8 Frames Menüsü Normalde yapılan tüm işlemler bir tek web sayfası üzerinde yapılmaktadır. Bu mönü üzerinde çalışılan sayfa birkaç satır ve sütuna ayrılarak her hücre ayrı bir web sayfası gibi davranır. Bu mönü ayrıca anlatılacaktır.
2.3.9 Window Menüsü New window; Yeni bir pencere açar.
2.3.10 Help Menüsü Bu menü ile Front Page versiyonu hakkında bilgi alabilir, komutların kullanımı hakkında örnekler görebilirsiniz.

Zip şifresi: www.sadecedownload.com

Frontpage 2003 Türkçe 1. PART

Frontpage 2003 Türkçe 2. PART

Film Ara, Film İzle
Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003 programının en son versiyonunu ve Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003 programına ait crack, serial, pachları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003 ait altyazı veya türkçe dublaj içerikleri, mp4 formatında ya da DVDRip halinde çekilmiş görüntülerini bulabilirsiniz. Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003 tam sürümdür ve sorunsuzca kurulabilmektedir. Dilerseniz Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003 türkçe yama (pach) ile türkçe olarakta kullanabilirsiniz. Hepsi bir yana Frontpage 2003 indir Türkçe Microsoft Frontpage 2003'i hotfile, rapidshare, filesonic, uploading, fileserve, uploadstation, netload vb birçok download sitesine ait download linklerini bulabilirsiniz.

Yorumlar


GoGo

24.01.2011 00:07:36

ferhat elma abi zip konusunda sıkıntı yaşadım fakat dediğin şekilde yaptım sorun halloldu teşekkürler abi. Bu arada site adminlerinede teşekkürler harika programlar paylaşıyorlar

ferhat elma

23.01.2011 22:28:41

arkadaşlar öncelikle site yönetimine ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürü borç bilirim.
öncelikle part 1 i sonra part 2 yi indirdim.sonra sıkıştırılmış zipli dosyaları çıkardım.zip şifresi sitede mevcut.(şifreyi kopyala yapıştır yöntemi ile girin.yoksa hata veriyo.)
sonra part 1 de ki setup adlı uygulamayı çalıştırdım (nedense part 2 ye gerek olmadı).
burada istenen key yine indirilen dosyalarda var bunlarıda kopyala yapıştır ile girdim.veee
frontpage kuruldu.sonra yine indirilen dosyalarda türkçe yama var bunuda açtıktan sonra türkçe menülü front page yi artık kullana bilirim.umarım yapamayan arkadaşlara bir faydam olur.

GaR3N1L

21.01.2011 20:11:25

eline sağlık arkadaşım gerçekten harikasınız. Hem ücretsiz hemde programın full türkçe versiyonunu veriyorsunuz. Bir çok sitede bu programı aradım fakat hepsi ya demo ya da ing. versiyonlarını sunarken siz yine bu sektörün en iyilerinden biri olduğunuzu belli ettiniz.

Tekrardan teşekkür ederim..

kagan

12.12.2010 12:46:49

parala yanlis diyor

MaR3SaL

13.11.2008 16:26:56

çok teşekkür ederim. emeğinize sağlık.

MitiSoft

12.11.2008 14:59:03

Buyrun sizin için CD Key ve Türkçe yamasını ekledim. Aşağıda ki linkten indirebilirsiniz...

http://rapidshare.com/files/163045609/6305_sadecedownload.com.zip

MaR3SaL

12.11.2008 12:31:39

ARKADAşLAR FRONTPAGE 2003'Ü ıNDıRDıM AMA CD KEYE ıHTıYACIM VAR. YARDIMCI OLABıLıR MıSıNıZ?

Yorum Ekle Lütfen site kuralları çerçevesinde yorumlarınızı ekleyiniz...


guvenlik9guvenlik7guvenlik1guvenlik9guvenlik7

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.