DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable

DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable

DVDFab en güçlü ve esnek bir DVD kopyalama / yazma yazılımıdır. With 8 copy modes, you can back up any DVD to DVDR in just a few clicks. 8 kopya modu ile, DVDR sadece birkaç tıklamayla herhangi bir DVD yedekleyebilirsiniz. DVDFab is brand new, is completely rewritten, is based on more than 8 years of DVD copy software development. DVDFab yepyeni, tamamen yeniden yazılmış ise, DVD kopya yazılım geliştirme fazla 8 yıl dayalı olmasıdır.

DVDFab is simply the easiest way to copy a DVD movie. DVDFab sadece en kolay yolu bir DVD film kopyalamak için. Just insert the movie and a blank DVD then press Start. Adil sokmak film ve boş bir başlat tuşuna DVD. Your entire movie (including menus, trailers and special features) is copied to a single DVD with just one click and everything happens automatically. menüler, römork ve özel özellikler de dahil olmak üzere tüm film () tek bir DVD tek bir tıklamayla ve her şeyi ile kopyalanır otomatik olarak gerçekleşir. Backup your entire DVD (including menus, trailers and special features) onto one or multiple discs. Tüm DVD (menüler, römork ve özel özellikleri dahil) üzerine sırt bir veya birden fazla diskler.

DVDFab includes: "DVD to DVD", "Blu-ray to Blu-ray", "DVD to Mobile", "File to Mobile" and "File Mover". DVDFab içerir: "Blu-ray" için, "Blu-ray DVD" DVD "Mobile" DVD "Dosya Mobile" ve "Dosya Mover".
DVDFab "DVD to DVD" is the most powerful and flexible DVD copying/burning software. DVDFab "DVD DVD" en güçlü ve esnek bir DVD kopyalama / yazma yazılımıdır. With 8 copy modes, you can backup any DVD to DVDR or hard drive in just one or a few clicks. içinde DVDR veya sabit diskine 8 kopya modu ile şunları yapabilirsiniz yedek herhangi DVD sadece bir ya da birkaç tıklama.

DVDFab "Blu-ray to Blu-ray" is the first full-featured Blu-ray copying/burning software. Blu-ray DVDFab "Blu-ray" / yazma yazılımı ilk tam özellikli Blu-ray kopya olduğunu. With 4 copy modes, you can backup Blu-ray to BD-R or hard drive in just one or a few clicks. BD-R ya da sabit sürücünüze 4 kopya modu ile şunları yapabilirsiniz yedek Blu-ray sadece bir veya birkaç tıklama.

DVDFab "DVD to Mobile" converts DVD title to AVI/MP4/WMV/MKV files which can be played on mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc. DVDFab "Mobil DVD" iPod gibi mobil cihazlarda çalınabilecek AVI/MP4/WMV/MKV dosyalarını DVD başlık dönüştürür, PSP, Zune, cep telefonu, vs
DVDFab "File to Mobile" converts source video file on your PC to next generation console like PS3 and Xbox 360, or mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc. DVDFab "Dosya Mobile'a" PC'nizde nesil PS3 ve Xbox 360 ya da mobil iPod gibi cihazlar gibi konsol kaynak video dosyasını dönüştürür, PSP, Zune, cep telefonu, vs

DVDFab "DVD to DVD" FEATURES: DVDFab "ÖZELLİKLER DVD DVD:
A. DVD to DVD A. DVD DVD
1. 1. 8 DVD to DVD copy modes available: Full Disc, Main Movie, Split, Customize, Customize Split, Clone, Merge and Write Data. 8 DVD kopyalama modları: Tam disk, ana film, Split, özelleştirme, Özelleştirme Split, Clone, Merge ve yaz Veri DVD.
2. 2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a DVD with just one click. Tam disk: tüm filmi menüleri ve fragmanları, DVD için sadece tek bir tıklama ile kopyalanır.
3. 3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture. Ana film: belirli ses ve resimlerle yalnızca filmi kopyalama.
4. 4. Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs with 100% quality, and preserve original menus on both discs. Her iki disk üzerinde Split: Kopya DVD-9 iki adet DVD-5 diskler üzerine% 100 kalite ile, muhafaza ve orijinal menüler. Ideal for episodic/season DVD movies, TV series, etc. Ideal epizodik / sezon DVD filmleri, TV dizileri, vb
5. 5. Customize: Personalize your DVDs! Özelleştir: kişiselleştirme DVD! Want to make a DVD with only your favorite titles? Istediğiniz sadece favori başlıkları ile bir DVD yapmak için? How about cutting out those annoying commercials? Peki bu can sıkıcı reklam kesmek? Or selecting specific audio/subpicture? Veya seçerek belirli ses resimlerle yalnızca? No problem! Sorun değil! You can select just your favorite titles, specify the title playback order, with or without original menus, to create a DVD with only the stuff you want! Sadece, favori başlıklar seçebilirsiniz Başlık çalma düzeni belirleme, veya orijinal menüler olmadan, istediğiniz sadece malzeme ile bir DVD oluşturmak için!
6. 6. Customize Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs using "Customize" way. Özelleştir Split: Kopya DVD-9 iki adet DVD-5 diskler üzerine "Özelleştir" yolunu kullanarak. Ideal for episode/season DVD. İdeal atak için / sezon DVD.
7. 7. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of DVDs: Klonlama: DVD'leri mükemmel 1:01 bit-to-bit kopyasını oluşturun:
* Make perfect dual layer DVD copy by using the original layer break position. * Mükemmel çift katman olun orijinal tabaka kırılmak pozisyonu kullanarak kopya DVD.
* Copy data DVD disc, like PS2 DVD. * Veri kopyalama, PS2 DVD gibi disk DVD.
8. 8. Merge: Combine several titles of several sources into one DVD: Birleştirme: Bir DVD içine çeşitli kaynaklardan birleştirin bazı başlıklar:
* Combine two DVD-9 like "The Lord of the Rings" into one DVD-9. * Birleştirin iki adet DVD-9 adet DVD-9 içine Yüzüklerin Efendisi " of " gibi.
* Merge season DVDs to fewer discs. az diskler * Merge sezon DVD'leri.
* Create your own special features collection disc. * Kendi özel özellikleri toplama disk.
9. 9. Write Data: Burn existing DVD folder or ISO image file to DVD writer, or convert DVD folder to ISO image file. Veri Yazma: Burn Mevcut DVD klasörü veya ISO imaj DVD yazıcı veya ISO görüntü dosyası Klasöre DVD dönüştürmek için dosya.
10. 10. Burn to any blank DVD Disc (DVD R/RW, DVD-R/RW, DVD R DL, DVD-R DL). Burn herhangi bir boş DVD diski (DVD R / RW, DVD-R/RW, DVD R DL, DVD-R DL).
11. 11. Constantly updated to support latest DVD burners and blank DVD discs. Sürekli son DVD brülörleri ve boş DVD diskleri desteklemek için güncellendi.
B. Benefits B. Faydaları
1. 1. Remove all DVD copy protections, like CSS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2, etc. Tüm DVD kopya koruması kaldırma, CSS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2, vs gibi
2. 2. Constantly updated to support latest DVD copy protections. Sürekli son DVD kopya koruması desteklemek için güncellendi.
3. 3. Very fast copying speed, normally it's about 10 - 20 minutes. Çok hızlı kopyalama hızı, normalde yaklaşık 10 - 20 dakika's.
4. 4. Backup scratched/dirty disc: Yedekleme çizilir / kirli disk:
* Even if some information (IFO) cannot be read, you can still copy Main Movie or Customize. * Bile bazı bilgileri (IFO) okunamaz, hala Ana film veya Özelleştir kopyalayabilirsiniz.
* Recovery from DVD reading (VOB) error. DVD okuma (VOB) hatadan * Kurtarma.
5. 5. Support both NTSC and PAL DVD. Destek hem NTSC ve PAL DVD.
6. 6. Preview title like real DVD player. Gerçek DVD oynatıcı gibi Önizleme title.

DVDFab "Bluray to Bluray" FEATURES: DVDFab "Bluray" ÖZELLİKLERİ Bluray için:
A. Blu-ray to Blu-ray Blu-ray A. Blu-ray
1. 1. 4 Blu-ray to Blu-ray copy modes available: Full Disc, Main Movie, Clone and Write Data. Blu-ray kopya mod: Tam disk, ana film, Clone ve yaz Veri 4 Blu-ray.
2. 2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a Blu-ray with just one click. Tam disk: tüm filmi menüleri ve fragmanları, Blu-ray sadece tek bir tıklama ile kopyalanır.
3. 3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture. Ana film: belirli ses ve resimlerle yalnızca filmi kopyalama.
4. 4. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of Blu-ray. Clone: Blu-ray mükemmel 1:01 bit-to-bit kopyasını oluşturun.
5. 5. Write Data: Burn existing Blu-ray folder or ISO image file to Blu-ray writer, or convert Blu-ray folder to ISO image file. Veri Yazma: Burn mevcut Blu-ray klasör veya ISO imaj Blu-ray yazıcı veya ISO görüntü dosyası için Blu-ray klasör dönüştürmek için dosya.
6. 6. Very fast copying speed. Çok hızlı kopyalama hızı.
7. 7. Burn to any blank Blu-ray Disc (BD-R 25, BD-RE 25, BD-R 50, BD-RE 50). Burn herhangi boş Blu-ray Disk (BD-R 25, BD-RE 25, BD-R 50, BD-RE 50).
8. 8. Constantly updated to support latest Blu-ray burners and blank Blu-ray discs. Sürekli en yeni Blu-ray brülörleri ve boş Blu-ray diskleri desteklemek için güncellendi.
B. Benefits B. Faydaları
1. 1. Remove all known AACS copy protections. Bilinen tüm AACS kopya koruması çıkarın.
2. 2. Removes BD copy protection. Kaldırır BD kopya koruması. (coming soon) (Yakında)
3. 3. Remove Region Code and BD-Live. Kaldır Bölge Kodu ve BD-Live. (coming soon) (Yakında)
4. 4. Constantly updated to support latest Blu-ray copy protections. Sürekli en yeni Blu-ray kopya koruması desteklemek için güncellendi.
5. 5. Include internal UDF 2.50 parser to read Blu-ray, no need to install third party driver. Dahil iç UDF 2,50 ayrıştırıcı, gerek üçüncü taraf sürücü yüklemeye Blu-ray okuyun.
6. 6. Open Blu-ray from disc, ISO image file or folder. diskten aç Blu-ray, ISO görüntü dosyası veya klasörü seçin.
7. 7. Support both NTSC and PAL Blu-ray. Destek hem NTSC ve PAL Blu-ray.
8. 8. Preview title like real Blu-ray player. Gerçek Blu-ray oynatıcı gibi Önizleme title.

DVDFab What's New July 30, 2010 DVDFab Yeni 30 Temmuz 2010
- New: Updated language files. - Yeni: Güncelleme dil dosyaları.
- Fix: Several small issues. - Fix: Birkaç küçük meseleler.
DVDFab "DVD to DVD": DVDFab "DVD" DVD:
- New: In "Clone" mode, removes characters not allowed by the file system from volume name to help programs, which use the volume name as a file path, eg bookmark files of Zoom player. - Yeni: In "Clone" modu, karakter dosya sistemi tarafından hacmi adından izin kaldıran bir dosya yolu olarak birim adını kullanmanıza yardımcı programları, Zoom oyuncunun favori dosyaları örneğin.
- Fix: A problem that IFO file may be corrupt. - Fix: Bir sorun IFO dosyası bozuk olabilir.
- Fix: An error 100 when copying DVD folder on UNC path. - Fix: Bir hata 100 kopya UNC yolu üzerinde klasör DVD.
DVDFab "DVD to Mobile": DVDFab "DVD Mobile":
- New: Improved profile for iPhone, iPhone4 and iPad to allow DVDFab to calculate most suitable bitrate automatically. - Yeni: iPhone için geliştirilmiş profil, iPhone4 ve DVDFab otomatik olarak en uygun bitrate hesaplamak için izin iPad.
DVDFab "Blu-ray to Blu-ray": Blu-ray DVDFab "Blu-ray":
- New: In "Clone" mode, removes characters not allowed by the file system from volume name. - Yeni: In "Clone" modu, karakter dosya sistemi tarafından hacmi adından izin kaldırır.
- New: In "Clone" mode, patches UDF file system to allocate more space for jar files when decryption on certain discs, like "The Lovely Bones". - Yeni: In "Clone" modunda, UDF sistem jar dosyaları için daha fazla yer ayrılması dosya yamalar zaman Lovely Bones "gibi bazı disklerde çözme.
- New: Rewritten Blu-ray scanning code to improved speed up to 500%. - Yeni: yeniden Blu-ray geliştirilmiş hızı kadar% 500 kod tarama.
- Fix: A freeze problem when scanning in certain cases. - Fix: Bir donma problemi bazı durumlarda tarama.
- Fix: A problem that "Main Movie" backup cannot be played if there is no compression. - Fix: Bir sorun olduğu "Ana film" yedek çalınamaz hiçbir sıkıştırma eğer.
DVDFab "Blu-ray to Mobile": için DVDFab "Blu-ray Mobile":
- New: Improved profile for iPhone4 and iPad to allow DVDFab to calculate most suitable bitrate automatically. - Yeni: Geliştirilmiş profil iPhone4 ve DVDFab otomatik olarak en uygun bitrate hesaplamak için izin iPad.
DVDFab "File to Mobile": DVDFab "Dosya Mobile":
- New: Improved profile for iPhone, iPhone4 and iPad to allow DVDFab to calculate most suitable bitrate automatically. - Yeni: iPhone için geliştirilmiş profil, iPhone4 ve DVDFab otomatik olarak en uygun bitrate hesaplamak için izin iPad.

Film Ara, Film İzle
DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable indir


Etiketler

DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable programının en son versiyonunu ve DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable programına ait crack, serial, pachları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable ait altyazı veya türkçe dublaj içerikleri, mp4 formatında ya da DVDRip halinde çekilmiş görüntülerini bulabilirsiniz. DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable tam sürümdür ve sorunsuzca kurulabilmektedir. Dilerseniz DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable türkçe yama (pach) ile türkçe olarakta kullanabilirsiniz. Hepsi bir yana DVDFab 7.0.9.0 Multilingual Portable'i hotfile, rapidshare, filesonic, uploading, fileserve, uploadstation, netload vb birçok download sitesine ait download linklerini bulabilirsiniz.

Yorumlar


Hiç yazılmış yorum bulunmamaktadır.

Yorum Ekle Lütfen site kuralları çerçevesinde yorumlarınızı ekleyiniz...UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.